• Koszyk jest pusty :(
Szukaj:

Regulamin

Regulamin został przygotowany i dotyczy sklepu internetowego https://jubiler-rubicello.pl/ oraz  sklepów stacjonarnych w Brzostku, Pilźnie, Tuchowie i Strzyżowie 

Regulamin 

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem sklepu stacjonarnego, oraz internetowego jest:

Rubicello Marek Przewoźnik 

ul.Rynek 5 

39-230 Brzostek 

NIP: 8721012109 

Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma Rubicello Marek Przewoźnik ul.  Rynek 5, 39-230 Brzostek, NIP: 8721012109 zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą. 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://jubiler-rubicello.pl/ prowadzony jest przez  Rubicello Marek Przewoźnik ul. Rynek 5 39-230 Brzostek NIP: 8721012109 – szczegółowe  informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej. 

Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość,  zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego. 

W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do zawarcia umowy ze  Sprzedawcą na podstawie niniejszego regulaminu. 

Treść regulaminu zostaje stosownie do obowiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona  Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się  na niego w razie zaistniałej potrzeby. 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych  praktyk znajduje się w treści Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym  praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl

Zbiór danych został zarejestrowany w GIODO, informację, o czym można znaleźć pod  adresem: https://egiodo.giodo.gov.pl/

Wszystkie produkty oferowane w sklepie Rubicello są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i  prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad. 

Przedmiotem działalności sklepu internetowego Rubicello jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej  i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem działalności sklepów  stacjonarnych Rubicello jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za  pośrednictwem sklepów stacjonarnych mieszczących się w: 

 1. Brzostek ul. Rynek 5, tel: 504 787 454 lub 731802190
 2. Pilzno ul. Rynek 16, tel: 731 802 148 
 3. Tuchów ul.Rynek 4, tel: 512 176 046 
 4. Strzyżów ul.Daszyńskiego 2, tel: 512 176 058 
 5. mail: kontakt@jubiler-rubicello.pl 

Sprzedawca poświadcza jakość każdego kamienia szlachetnego oraz pereł specjalnym  Certyfikatem. 

Ceny podane na w sklepie internetowym Rubicello wyrażone są w złotych polskich i zawierają  podatek VAT. 

Kupujący może składać zamówienia w sklepieinternetowym https://jubiler-rubicello.pl/ 24 godziny na  dobę, 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://jubiler-rubicello.pl/. Kupujący może  składać zamówienia w sklepach stacjonarnych w godzinach ich otwarcia, to jest: 

Brzostek 

pon-pt 8:00-16:00 

sb: 8:00-13:00 


Pilzno 

pon-pt 8:30-16:00 

sb: 8:00-13:00 

 

Tuchów 

pon-pt 8:30-16:00 

sb: 8:00-13:00

Strzyżów 

pon-pt 8:30-16:30 

sb: 8:00-13:00 

 


Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez niego  kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość  korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych  dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy  prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie  danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). 

Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw  Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23  kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy  bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień  niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy. 

Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 

 1. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 2. b) mediację,
 3. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
 4. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707,

II DEFINICJE 

REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, informujący o obowiązkach oraz  uprawnieniach dwóch Stron umowy; 

STRONA – stroną umowy jest Kupujący i/lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie  się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie; 

UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku  jednoczesnej obecności dwóch Stron umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów  Komunikacji na odległość, dostępnych w sklepie; 

KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania  zamówień na odległość; 

UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego  odbioru w sklepie oraz wskutek Rezerwacji nie dłuższej niż 24h, dokonanej przez Kupującego; 

REZERWACJA – każde zamówienie z odbiorem osobistym złożone przez Kupującego poprzez  dostępne kanały komunikacji, w celu zarezerwowania określonego produktu na dany dzień odbioru.  Umowa w tym przypadku zawierana jest w momencie odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym; 

SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://jubiler-rubicello.pl/ 

SPRZEDAWCA: 

Rubicello Marek Przewoźnik 

ul.Rynek 5 

39-230 Brzostek 

NIP: 8721012109 

USŁUGODAWCA: 

Rubicello Marek Przewoźnik 

ul.Rynek 5 

39-230 Brzostek 

NIP: 8721012109 

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu  internetowego, dostępnego pod adresem https://jubiler-rubicello.pl/ oraz za pośrednictwem sklepu  stacjonarnego.


KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu  internetowego Rubicello lub sklepu stacjonarnego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową 


KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie; 


USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za  pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem https://jubiler-rubicello.pl/ lub  sklepu stacjonarnego Rubicello oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera; 


ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego Rubicello,  sklepu stacjonarnego Rubicello oferta zawarcia umowy sprzedaży; 


UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego lub sklepu stacjonarnego KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i  zalogowaniu w sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów  sprzedaży; 


REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie  internetowym; 


UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za  pośrednictwem sklepu internetowego lub zawarta bezpośrednio w miejscu odbioru – sklep stacjonarny; 


PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Rubicello lub  sklepu stacjonarnego Rubicello; 


NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do  Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów; 


FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas  składanego Zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych  ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności; 


FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego  podczas składanego zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem  w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy; 


DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego; 


ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od  umowy; 


KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie  obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania  nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę; 


INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis  najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu  zapoznanie się z jego właściwościami;

KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich  zakupu; 


MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu,  pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt z wyłączeniem odbioru  osobistego w sklepie stacjonarnym sprzedawcy;


MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru  osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie; 


ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy  wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami  do korespondencji; 


PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub  usługi, będące przedmiotem umowy lub przedmiotem świadczenia; w zakres przedmiotu umowy  wlicza się również świadczenie dostawy produktu przez sprzedawcę, w przypadku wybrania przez  Kupującego jednej z oferowanych przez sprzedawcę form dostawy produktu; 


USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu  teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych  technicznych rozwiązań jak: świadczenie Usługi Newslettera oraz umożliwienie jednorazowej  możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie  internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na  indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do  elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są  w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; 


PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA – Dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Partnera z  wykorzystaniem Usługi Płatności Elektronicznych świadczonej przez Przelewy24 w ramach  Systemu; 


PRZELEW TRADYCYJNY – Polecenia przelewu niebędące Przelewami Elektronicznymi,  wydawane przez Klienta Instytucji pośredniczącej, z którą Klient Związany jest umową o wykonanie  takiego polecenia przelewu; 


FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny  umożliwiający złożenie zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez  konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w sklepie internetowym; 

USŁUGA PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH – Usługa świadczona przez Przelewy24 w ramach systemu umożliwiająca dokonanie przez Klienta płatności na rzecz partnera z wykorzystaniem  metod zapłaty; 


SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie  umożliwiające transmisję danych; 

WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu; 


ZAPYTANIE AUTORYZACYJNE – wniosek partnera skierowany do Przelewy24 o dokonanie  autoryzacji płatności elektronicznej, której dane przekazuje Partner lub Klient; 


AUTORYZACJA – proces, w którym po otrzymaniu od Partnera zapytania autoryzacyjnego  Przelewy24, przy współpracy z instytucjami pośredniczącymi, weryfikuje możliwość przyjęcia  płatności elektronicznej do realizacji. Szczegółowy przebieg autoryzacji określa dokumentacja; 


POZYTYWNA AUTORYZACJA – proces, w którym po otrzymaniu od Partnera zapytania  autoryzacyjnego Przelewy24, przy współpracy z instytucjami pośredniczącymi, weryfikuje możliwość  przyjęcia płatności elektronicznej do realizacji. Szczegółowy przebieg autoryzacji określa  Dokumentacja 


METODY ZAPŁATY – usługi, z wykorzystaniem których Klient może dokonywać zapłaty Partnerowi,  świadczone przez Instytucje pośredniczące związane z Przelewy24 umową w przedmiocie wykorzystywania tych usług do dokonywania płatności.

 

PŁATNOŚĆ KARTĄ PŁATNICZĄ – dokonywana przez Klienta zapłata na rzecz Partnera z  wykorzystaniem usługi płatności kartami płatniczymi świadczonej przez Przelewy24 w ramach  systemu polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty na rzecz Partnera dokonywanej z  wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji  płatniczych obsługiwanych przez Przelewy24. 

III REJESTRACJA 

Rejestracja w sklepie internetowym Rubicello jest dobrowolna i bezpłatna. 

W celu dokonania Rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane. 

Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące  dane: 

 1. a) Imię
 2. b) Nazwisko
 3. c) Adres e-mail
 4. d) Hasło
 5. e) Powtórz hasło

Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu  art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo: 

 1. a) Nazwę firmy
 2. b) NIP

Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o  promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy rejestracji. 

Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie  utworzone konto Użytkownika. 

W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie,  Użytkownik ma prawo oraz proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu  zgodnego z rzeczywistością. 

W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po  rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik ma prawo oraz proszony jest do ich aktualizacji i  poinformowaniu o tym sklepu poprzez kontakt internetowy lub osobisty. 

Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki. 

W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące  płatności za wysyłkę znajdują się w pkt.4 działu V Realizacja zamówienia. 

Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie zamówienia. 

IV ZAMÓWIENIA 

Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę  internetową https://jubiler-rubicello.pl/ lub w sklepach stacjonarnych mieszczących się: 

 1. Brzostek ul. Rynek 5, tel: 504 787 454 lub 731802190 
 2. Pilzno ul. Rynek 16, tel: 731 802 148 
 3. Tuchów ul.Rynek 4, tel: 512 176 046 
 4. Strzyżów ul.Daszyńskiego 2, tel: 512 176 058 

Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. 

Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w  rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. 

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez  Kupującego. 

Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie  Rubicello. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego  bez uprzedniej rejestracji. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu  stacjonarnego bez uprzedniej rejestracji. 

Dodatkowo przy składaniu zamówienia Kupujący może skorzystać z kodów promocyjnych, w  związku z posiadaną kartą promocyjną. Należy wówczas wpisać podany kod rabatowy, celem  dokonania tańszego zakupu lub pokazać kod rabatowy w sklepie stacjonarnym. 

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić.  Wybór Produktów jest możliwy z następujących kategorii: Biżuteria, Brylanty, Obrączki, Zegarki,  Biżuteria Ślubna, Dla dzieci, Perły, Na prezent. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest  równoznaczne ze złożeniem zamówienia. produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”. 

„Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości  zamówienia. 

Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić  rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Kupuję i płacę” oraz postępować zgodnie  z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto  lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę  umowy. 

Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w  ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do  Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Klient może również  wybrać inny adres dostawy towaru lub odebrać zamówiony towar w sklepie stacjonarnym Rubicello. 

Kupujący ma również możliwość wybrania opcji: „Zapakuj jako prezent”. Wówczas, po uprzedniej  informacji wysłanej do sklepu, jest możliwość otrzymania rachunku osobno na swój adres. 

Kamienie szlachetne są tworzywami naturalnymi, stąd z uwagi na ich indywidualność może okazać  się obiektywnie niemożliwym uzyskanie elementu będącego dokładnym odwzorowaniem modelu,  znajdującego się w ofercie sklepu. Sklep, w przypadku takiej sytuacji po uprzedniej zgodzie Klienta  może zaproponować Klientowi kamień, nieco różniący się od tego, znajdującego się w ofercie.  Właściwości takiego kamienia będą wówczas zachowywać taką samą lub wyższą wartość rynkową.  Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na zastąpienie kamienia zamówionego proponowanym, może bez  żadnych konsekwencji odstąpić od zawartej umowy ze sklepem. 

Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii mogą  nie oddawać jej rzeczywistej wielkości. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja brylantów w specjalnych grafikach, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w  przybliżeniu monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pikseli, przy domyślnych  ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces  powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego  samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych  informacji, zdjęć itp. prosi się Kupującego o kontakt ze sklepem. 

 

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila,  potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów. 

Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem: 

 1. a) Brzostek ul. Rynek 5, 504 787 454 lub 731802190,
 2. b) Pilzno ul. Rynek 16, 731 802 148,
 3. c) Tuchów ul.Rynek 4, 512 176 046,
 4. d) Strzyżów ul.Daszyńskiego 2, 512 176 058,
 5. e) lub e-mailem, pod adresem kontakt@jubiler-rubicello.pl

Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe  nie dotyczy sytuacji obioru towaru w sklepie należącym do Rubicello Marek Przewoźnik ul. Rynek 5  39-230 Brzostek NIP: 8721012109. 

W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia towaru. 


Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 14:00, oraz w soboty, niedziele i  święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia  przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: Brzostek ul. Rynek 5, 504 787 454 lub  731802190, Pilzno ul. Rynek 16 731 802 148, Tuchów ul.Rynek 4, 512 176 046, Strzyżów  ul.Daszyńskiego 2, 512 176 058, w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00. 

Dniem wykonania umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień odbioru  przesyłki przez Kupującego. W przypadku umowy zawartej w sklepie stacjonarnym, zawartej po  wcześniejszej rezerwacji produktu z wykorzystaniem sklepu internetowego, dniem zawarcia i dniem  wykonania umowy jest dzień odbioru przez Kupującego produktu w sklepie stacjonarnym. 

V SPOSÓB PŁATNOŚCI 

Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
 

 1. a) przelew tradycyjny, płatność za pobraniem, płatność elektroniczna, płatność kartą płatniczą, płatność przy odbiorze w sklepie stacjonarnym– wpłata na rachunek bankowy sklepu Rubicello pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem  zamówionego towaru 

 

 1. b) e-voucher – aby skorzystać z tej formy płatności należy wpisać jego numer w koszyku do zamówienia w polu “Kod promocyjny, e-voucher”. W następnym kroku trzeba wybrać jedną z podstawowych form płatności wymienionych w punkcie 2 podpunkcie “a”.Jeżeli wartość  zamówienia przewyższa wartość e-vouchera, wówczas różnicę będzie można płacić przy  użyciu podstawowej formy płatności. Natomiast w przypadku, gdy wartość e-vouchera  przewyższy wartość zamówienia wówczas różnica nie jest zwracana. 

Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według  cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w  szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące  dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych. 

W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” oraz “c” punktu 2 brak zapłaty za  zamówiony towar w terminie 5 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem  zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego  samego produktu. 

Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w sklepie.  Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne  uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty. 

Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu  internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka. 

VI REALIZACJA DOSTAWY 

Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. 

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT. 

Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej Fedex lub Pocztą Polską. Wysyłki  zamówień są realizowane w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od złożenia zamówienia.  Indywidualny czas realizacji obowiązuje zamówienia zawierające diamenty lub obrączki. W  przypadku takich zamówień Sprzedawca informuje o przewidywanej dacie realizacji i możliwości  odbioru zamówienia Kupującego drogą mailową lub osobiście w sklepie stacjonarnym. W przypadku  nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie  doręczenia paczki zwracane są do Sprzedawcy. 

 

Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską, koszty wysyłki za  granicę pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki uzależniony jest od wagi zamówienia oraz kraju  docelowego. 

Przesyłki krajowe powinny dotrzeć do Kupującego następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez firmę  kurierską lub Pocztę Polską. Przesyłki zagraniczne dostarczane za pomocą firmy kurierskiej Fedex,  powinny dotrzeć w ciągu 6 dni od daty jej nadania. 

Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie sklepu  internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za  przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym. 

W przypadku sytuacji opisanej powyżej informacja o odpowiedzialności za przesyłkę  przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po  złożeniu zamówienia. 

W przypadku sytuacji opisanej powyżej Kupujący ponosi dodatkowo koszt wybranej przez siebie  formy przesyłki. 

Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,  niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym  Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia 

Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą  Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz  za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia sytuacji, w której towar dostępny w sklepie  stacjonarnym zostanie sprzedany w tym samym momencie gdy w sklepie internetowym trwa zakup  tego towaru. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość wystąpienia sytuacji, w której nie  zdążył umieścić na stronie produktu informacji o jego tymczasowym braku. Brak informacji o  dostępności produktu może trwać maksymalnie: 24h. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych  sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Kupującym w celu podjęcia  decyzji o zwrocie kosztów poniesionych przez Kupującego lub wyboru przez Kupującego innego  towaru o takiej samej wartości. 

Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji  zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia – gdyby się  takowe pojawiły – będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron.  Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany. 

Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym towarze i dotyczy wysyłek realizowanych  na terenie Polski. Termin wskazany przy towarze nie dotyczy: 

 1. a) zamówień z odbiorem w salonie. Czas realizacji zamówień w tym trybie może się wydłużyć do 5 dni roboczych.
 2. b) zamówień na biżuterię z brylantami, z kamieniami o konkretnej i rzadkiej charakterystyce. Klient zostaje o tym fakcie poinformowany przy potwierdzaniu zamówienia przez sklep internetowy lub przy dokonywaniu zakupów w sklepie stacjonarnym. 


Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał  sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu  realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie  przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego  w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich  sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym  czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 

 1. a) Brzostek ul. Rynek 5, 504 787 454 lub 731802190,
 2. b) Pilzno ul. Rynek 16, 731 802 148,
 3. c) Tuchów ul.Rynek 4, 512 176 046,
 4. d) Strzyżów ul.Daszyńskiego 2, 512 176 058,
 5. e) bądź na adres e-mail: kontakt@jubiler-rubicello.pl,

Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany  do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu  realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń  mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i  niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 

 1. a) Brzostek ul. Rynek 5, 504 787 454 lub 731802190,
 2. b) Pilzno ul. Rynek 16, 731 802 148, 
 3. c) Tuchów ul.Rynek 4, 512 176 046, 
 4. d) Strzyżów ul.Daszyńskiego 2, 512 176 058, 
 5. e) bądź na adres e-mail: kontakt@jubiler-rubicello.pl,

 

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA 

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i  kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne
(rękojmia). 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem  dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży  jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. roszczenie  Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z  upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat  od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana  przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. W przypadku gdy określony przez  Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady  fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz  sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli: 

 1. a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego  przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności  gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku  towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy: 

 1. a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
 2. b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
 3. c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą

Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia,  jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca  ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od  Sprzedawcy. 

W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku  od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na  Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek  wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie. 

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: 

 1. a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 2. b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 3. c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
 4. d) żądać usunięcia wady jeżeli istnieje taka możliwość

 

Konsument, nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy  dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób  jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,  Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.  W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania  rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. 

Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności  towaru z Umową. Wzór opisu niezgodności towaru z umową znajduje się w Zakładce Pliki do  pobrania. 

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym  razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione. 

Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz  wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez  nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie  uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje  mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany  rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie  rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub  wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę,  przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj  oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie  narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia. 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do  zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w  porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga  nadmiernych kosztów. 

W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny  wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 

Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w  rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy  demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady.  W razie niewykonania jego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do  dokonania tych czynności na koszt
i niebezpieczeństwo Sprzedawcy. 

Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności  przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. 

Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu
i ponownego  zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości  przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów  demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w  rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,  odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 

Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu regulaminu Konsument może  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy  sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg  terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z  chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi  termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z  tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie.  Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do  wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia  odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego  zakończenia prowadzonej mediacji. 

Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej  rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument  dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym  orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna. 

Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę  nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca  nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy,  kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów  w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz  kosztów procesy. 

Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na  zasadach ogólnych. 

W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu  rękojmi. 

Adresem reklamacyjnym jest: Brzostek ul. Rynek 5 504 787 454 

Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego  systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i  dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących  zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej  platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego,  skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i  przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów  sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii  a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 

VIII GWARANCJA 

Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego lub sklepu stacjonarnego Rubicello są objęte gwarancją Sprzedawcy oraz Producenta. Producent jak i Sprzedawca udzielają rocznej  gwarancji na zakupiony produkt. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na  podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Reklamacja – Rękojmia. 

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez  gwaranta. 

IX WYMIANA 

Kupującemu przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 30 dni  od dnia otrzymania produktu. 

Koszty wysyłki w dwie strony ponosi Kupujący. 

Odsyłany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz  metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt. 

Wymiana zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki przez sklep nie później niż do  14 dni od daty otrzymania. 

Wymiany prosimy wcześniej ustalać z obsługą sklepu internetowego lub sklepu stacjonarnego  Rubicello. 

X ODSTĄPIENIE OD UMOWY– ZWROTY PRODUKTÓW 

Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość,  może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów  określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie  na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego  terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą  elektroniczną na adres: kontakt@jubiler-rubicello.pl bądź też listownie na adres: Brzostek ul. Rynek  5 504 787 454 

Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w powyższym akapicie, Klient prosi się również o przesłanie  informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności. 

Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od  umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy  zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. 

W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. 

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,  w którym odstąpił od umowy. 

Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt. 

Sprzedawca mając na uwadze wygodę i komfort Konsumenta umożliwia udogodnienia przewidziane  w akapicie poniższym. 

W celu zwrotu towaru prosimy Kupującego o skontaktowanie się z obsługą sklepu Rubicello.  Sprzedawca, na prośbę Kupującego zleci firmie kurierskiej odbiór przesyłki pod wskazanym  adresem w Polsce. W przypadku nadania przesyłki bezpośrednio przez Kupującego, firma oferuje  zwrot kosztów przez niego poniesionych, tylko w przypadku przesyłek nadawanych w Polsce (opłata  za paczkę poleconą priorytetową według cennika Poczty Polskiej).

Możliwe jest również przekazanie zamówienia do zwrotu za pośrednictwem sklepu stacjonarnego  Rubicello. Należy dostarczyć biżuterię do sklepu stacjonarnego wraz z dowodem zakupu i na  miejscu wypełnić formularz zwrotu. Uruchomiona zostanie procedura wymiany lub zwrotu środków.  Transakcja będzie finalizowana w salonie stacjonarnym lub na podany przez Konsumenta numer  konta bankowego. 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących  przedmiotem umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający  poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu. 

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o  odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego  płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że: 

 1. a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; 
 2. b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest  zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów; 
 3. c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 10 powyżej; 

Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za  zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za  świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 

Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem  uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,  podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku  materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa  odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył  potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. 

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili  otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Świadczenie wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego  zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od umowy. Produktami takimi są  wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta, a więc zawierające w szczególności:  indywidualne grawery wykonane na zlecenie Konsumenta (np. obrączek, zawieszek, naszyjników,  bransoletek, brylantów) oraz Produktów niewystępujących w standardowej ofercie sklepu  Rubicello sprowadzanych na specjalne zamówienie Kupującego. produkty o szczególnych  właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego  zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego  osobą nie podlegają zwrotowi. 

Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonych w dziale VII  Reklamacje, w związku z niezgodnością towaru z umową. 

W przypadku chęci dokonania zwrotu biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, prosimy o kontakt ze Sprzedawcą, bowiem zgodnie z niniejszym regulaminu, zwroty biżuterii z kamieniami  szlachetnymi lub perłami ze względu na ich indywidualny charakter lub właściwości, nie podlegają  zwrotowi. Sprzedawca umożliwia jednak taką możliwość na warunkach indywidualnie ustalonych z  Kupującym. 

Sklep Rubicello wydłuża ustawowy termin zwrotu towaru do 30 dni. 

XI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod 

https://www.jubiler-rubicello.pl/ następujące Usługi Elektroniczne: 

założenie i prowadzenie Konta w sklepie internetowym; 

 1. Umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz; 
 2. Subskrypcję Newslettera lub rezygnację z niej. 
 3. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne. 

Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na możliwości zakupu produktów w  sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony. 

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia  poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą  złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę. 

Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z  dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer  w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub  nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.  Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli. 

Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem  i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności  intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze  bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający  funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń  oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej. 

Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za  pośrednictwem sklepu internetowego https://jubiler-rubicello.pl/ poprzez wysłanie wiadomości e-mail  na adres poczty elektronicznej: kontakt@jubiler-rubicello.pl lub pisemnie na adres Brzostek ul.  Rynek 5, 504 787 454. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie  14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji. 

Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o  świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania  przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: https://jubiler-rubicello.pl/ lub pisemnie na adres: adres Brzostek ul. Rynek 5 504 787 454 

Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej w  przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, a w szczególności gdy  dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do  zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po  upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie  usługi drogą elektroniczną w każdym czasie. 

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez  Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie  trwania umowy. 

Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail  lub w inny, uzgodniony przez strony sposób. 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników  o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane  zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w  regulaminie może usunąć swoje konto. 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w  rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy  zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w  rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze  względu na siedzibę sklepu. 

Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: 

 1. telefon: Brzostek ul. Rynek 5, 504 787 454 
 2. e-mail: kontakt@jubiler-rubicello.pl 
 3. poprzez skorzystanie z danych kontaktowych wskazanych pod adresem: https://www.jubiler-rubicello.pl/ 
 4. pisemnie na adres: Brzostek ul. Rynek 5, 504 787 454 

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku  zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego Rubicello 

Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub  zapisanie go na odpowiednim nośniku danych. 

Nazwa sklepu internetowego Rubicello, adres pod którym jest dostępny: https://jubiler-rubicello.pl/ oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i  podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu  jest zabronione. 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017