• Koszyk jest pusty :(
Szukaj:

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, zawierającą informację odnośnie sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 

KIM JESTEŚMY?

Nasze dane to:

RUBICELLO Marek Przewoźnik

  1. Rynek 5

39-230 Brzostek

NIP 872-101- 21-09

Jeśli chcesz się z nami kontaktować, zrób to w następujący sposób:

1) drogą korespondencyjną na adres naszej siedziby: RUBICELLO Marek Przewoźnik ul. Rynek 5, 39-230 Brzostek;

2) drogą elektroniczną na adres e-mail:kontakt@jubiler-rubicello.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://jubiler-rubicello.pl/kontakt/

3) telefonicznie: tel. 14 683 27 13 lub 504 787 454

 

RUBICELLO Marek Przewoźnik jest administratorem Twoich danych osobowych.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z sklepu internetowego prowadzonego przez nas pod adresem https://jubiler-rubicello.pl/ którego dalej będziemy nazywać „Sklepem” lub „Sklepem internetowym”. Dokument ten określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta oraz w przypadku uczestnictwa w programie lojalnościowym.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości bądź uwagi dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, prosimy Cię o kontakt.

 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

OSOBY, KTÓRE MAJĄ LUB MOGĄ MIEĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Do Twoich danych osobowych dostęp mamy wyłącznie my i hostingodawca oraz podmioty realizujące dla nas usługi niezbędne dla funkcjonowania sklepu (np. firmy kurierskie, jednostki obsługujące płatności). Jeśli przekazujemy Twoje dane innym podmiotom dążymy do tego, aby zapewniały one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzania Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, a tym samym w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z dokonanego zakupu, to wówczas możemy powierzyć Twoje dane osobowe jednemu z współpracujących z nami podmiotów. Podczas takiego przetwarzania Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu marketingowym w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka materiałów reklamowych.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, ale tylko wówczas jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

CELE I ZAKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane:

  • w celu rejestracji konta, umożliwiającej pełne korzystania ze sklepu, zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych,
  • w celu zawarcia i wykonania umowy, realizacji transakcji i płatności, obsługi reklamacji, obsługi logistycznej Twojego zamówienia oraz kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług,

W celu rejestracji konta i wykonania umowy będziemy możemy przetwarzać dane w zakresie: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień, nr karty lojalnościowej, płeć, datę urodzenia,

  • w celu umożliwienia Ci uczestnictwa w naszym programie lojalnościowym i informowania Cię o naszej ofercie, o akcjach promocyjnych i konkursach, w których możesz wziąć udział – za Twoją zgodą będziemy przetwarzać podany przez Ciebie adres e-mail i numer telefonu,
  • w celu monitorowania Twojej aktywność oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującą np. służące dopasowywaniu reklam i kategorii ofert do uprzednio przeglądanych przez Ciebie treści.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez nas. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem jej zawarcia. 

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych stanowi:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – konieczność realizacji umowy zawartej z Tobą oraz podjęcie działań przed jej zawarciem;

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub strony trzeciej, którym może być zapobieganie oszustwom lub inne działania mające na celu zabezpieczenie interesów sklepu w tym obrona i dochodzenie roszczeń;

4) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

Zbieramy dane osobowe wyłącznie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, co oznacza, że przetwarzamy tylko te dane, które zostały nam podane przez Ciebie. 

 

TWOJE PRAWA

Szanujemy przysługujące Ci prawo do ochrony danych osobowych, dlatego zapewniamy Ci możliwość zarządzania nimi. W tym celu możesz kontaktować się z nami na adres e-mail: kontakt@jubiler-rubicello.pl lub telefonicznie pod numerem 506 053 876.

Przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji  o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, czasu od kiedy Twoje dane są przetwarzane i źródle z którego pochodzą oraz o odbiorcach lub kategoriach odbiorców którym dane są udostępniane;

2) prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, gdy okażą się one nieprawidłowe;

3) prawo do uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne;

4) prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

zrealizowany został już cel, w którym dane zostały zebrane i ich przetwarzanie nie jest już niezbędne,

wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,

wniesiesz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,

podane przez Ciebie dane osobowe byłyby przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem,

jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlegamy;

5) prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli:

uważasz, że w sposób nieprawidłowy je przetwarzamy – na okres sprawdzenia, czy masz rację,

zostanie stwierdzone, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, jednak Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i żądasz tylko ograniczenia ich przetwarzania,

nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania; wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy nie istnieją po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich podstaw;

6) prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, w określonych prawem sytuacjach – otrzymasz od nas wówczas ustrukturyzowane, zapisane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które nam dostarczyłeś;

7) prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531-03-00), gdy uznasz że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO.

 

COFNIĘCIE ZGODY

Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uznasz, że nie chcesz już korzystać z programu lojalnościowego lub konta w Sklepie internetowym wystarczy, że poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną na adres: RUBICELLO Marek Przewoźnik ul. Rynek 5, 39-230 Brzostek drogą elektroniczną przez e-mail: kontakt@jubiler-rubicello.pl Konto możesz też usunąć samodzielnie w panelu klienta

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych, możesz również wycofać swoją zgodę w wyżej opisany sposób.

 

OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiegać bezprawnemu przetwarzaniu danych, ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy możliwe środki, aby dane osobowe były:

poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z obowiązującymi standardami;

wykorzystywane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatne, odpowiednie i przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie;

dokładne i aktualne;

nie przechowywane dłużej niż jest to konieczne.

Przetwarzane przez nas dane są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Nasi pracownicy, którzy mają dostęp do danych posiadają stosowne upoważnienie, zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązani zostali do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, czyli obowiązywania zgody, wykonania umowy, dochodzenia wzajemnych roszczeń lub tak długo, jak na podstawie przepisów zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację księgową.

 

ZMIANA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie ich na koncie użytkownika, jeśli zostało ono założone. W razie jakichkolwiek trudności możesz kontaktować się z nami drogą korespondencyjną, elektroniczną lub telefonicznie (dane kontaktowe wskazane zostały w pierwszej części niniejszej Polityki). Posiadania przez nas Twoich aktualnych danych osobowych, jest niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

 

COOKIES

Chcemy Cię poinformować, że korzystamy z plików cookies (tzw. ciasteczka).Są to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu, tabletu). Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep i co odwiedzającego zainteresowało najbardziej. Są to informacje o typie urządzenia i przeglądarki z jakiego korzystasz, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów.

Wewnętrzne pliki cookies wykorzystujemy w celu:

  1. dostosowania zawartości wyświetlanych stron Sklepu do Twoich indywidualnych preferencji, ponieważ pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich potrzeb,
  2. tworzenia statystyk dotyczacych sposobu korzystania z naszego serwisu, które umożliwiają nam ulepszanie stron internetowych, 
  3. utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu w Sklepie internetowym, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie cookies odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie tych plików lub poprzez akceptację wyświetlanego na naszej stronie komunikatu. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu (komputer, smartfon, tablet). Masz możliwość, w każdej chwili, wyłączyć tę opcję. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, czyli w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych stron. Nie spowoduje to jednak braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych na stronie, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności. Zmieniony dokument zostanie wówczas zamieszczony ze śstosownym komunikatem na naszej stronie internetowej.